Moment...

Moment...

Verder winkelen Naar kassa en afrekenen
Native Spirit

Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Top-Tex Group (verwerkingsverantwoordelijke) is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met één vennoot, met een hoofdzetel te 10 avenue du Girou, Villeneuve-lès-Bouloc (31620) en geregistreerd in het handels- en bedrijfsregister van Toulouse onder nummer 388 833 477, die deel uitmaakt van de Groupement d'Intérêt Economique Tex Groupement, gelegen te 10 avenue du Girou, Villeneuve-lès-Bouloc (31620) en geregistreerd in het handels- en bedrijfsregister van Toulouse onder nummer 752 032 888. Top-Tex Group en Tex Groupement (hierna 'wij' of 'ons' genoemd) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor bepaalde verwerkingen die in dit vertrouwelijkheidshandvest (hierna het 'handvest') worden genoemd.

De firma EDOS, met een hoofdzetel gevestigd te 9 rue Schimper in Straatsburg (67000), werd aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming voor Top-Tex Group en Tex Groupement.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw individuele vrijheden en zetten ons in voor de bescherming ervan in overeenstemming Europese wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Dit Handvest moet u informeren over de principes die gelden voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, evenals de doeleinden van de belangrijkste verwerkingen die door Top-Tex Group en Tex Groupement worden uitgevoerd.

Wij nodigen u uit om het zorgvuldig te lezen en regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen of updates.

1. Wettelijk en regelgevend kader

Wij verbinden ons ertoe onze verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te respecteren met betrekking tot:

 • Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, met name gewijzigd bij wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018;
 • Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna 'de verordening' genoemd).

2. Modaliteiten voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze klanten, prospects en leveranciers in het kader van de uitvoering van het contract waarmee wij een relatie zijn aangegaan, het nastreven van onze legitieme belangen (commerciële belangen, verbetering van de aangeboden diensten, continuïteit van de IT-diensten, IT-beveiliging, beveiliging van gebouwen en personeel) en onze wettelijke verplichtingen voor de volgende doeleinden:

Klanten

 • Beheer van zakenrelaties;
 • Het openen van een klantenaccount;
 • Beheer van bestellingen;
 • Organisatie van de leveringen;
 • Verbetering van de klantendienst;
 • Beheer van inkomende betalingen;
 • Factuurbeheer;
 • Boekhoudkundig beheer;
 • Opvolging van onbetaalde rekeningen;
 • Invordering van schulden;
 • Opvolging van klachten;
 • Beheer van de commerciële prospectie;
 • Beheer van commerciële communicatie (websites, verspreiding van catalogi, e-mailing, verzending van stalen);
 • Beheer van de IT-ondersteuning voor het beheer van de klantenaccount;
 • Persoonlijke contacten (inkomende telefoongesprekken);
 • Uitwerking van bedrijfsstatistieken;
 • Beheer van de informaticaveiligheid;
 • Beheer van de veiligheid van goederen en personen (indien aanwezig in onze gebouwen);
 • Opvolging van verzoeken om de rechten van de betrokkenen uit te oefenen.

Prospects

 • Beheer van de commerciële prospectie;
 • Beheer van commerciële communicatie (websites, verspreiding van catalogi, e-mailing, verzending van stalen);
 • Uitwerking van bedrijfsstatistieken;
 • Beheer van de veiligheid van goederen en personen (indien aanwezig in onze gebouwen);
 • Opvolging van verzoeken om de rechten van de betrokkenen uit te oefenen.

Leveranciers

 • Beheer van zakenrelaties;
 • Beheer van voorraden;
 • Beheer van bestellingen van leveranciers;
 • Beheer van de leveringen;
 • Beheer van betalingen van leveranciers;
 • Boekhoudkundig beheer;
 • Persoonlijke contacten (inkomende telefoongesprekken);
 • Uitwerking van bedrijfsstatistieken;
 • Beheer van de veiligheid van goederen en personen (indien aanwezig in onze gebouwen);
 • Opvolging van verzoeken om de rechten van de betrokkenen uit te oefenen.

Voor dit doel verwerken wij gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, functie in het bedrijf) en gegevens van economische en professionele aard (bankgegevens van het bedrijf waarin u werkt, creditcardgegevens) en alle persoonlijke informatie die voorkomt op documenten die verband houden met de uitgevoerde verwerkingen.

In dit verband worden deze persoonsgegevens zonder uitzondering niet langer verwerkt dan nodig is voor de beoogde doeleinden, waarbij met name rekening wordt gehouden met de toepasselijke verjaringstermijnen:

 • Klanten: vijf (5) jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie;
 • Prospects: drie (3) jaar vanaf het laatste contact met de prospect;
 • Leveranciers: vijf (5) jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie.

De ontvangers van de persoonsgegevens zijn (strikt genomen met inachtneming van de doeleinden):

 • de interne diensten van Tex Groupement en Top-Tex Group, met inbegrip van de afdelingen management, verkoop, boekhouding, IT, marketing en MVO;
 • de andere bedrijven van de Top-Tex groep;
 • onze IT-dienstverleners;
 • onze marketing-dienstverleners;
 • onze transporteurs;
 • de banken;
 • onze boekhoudkundige expert;
 • onze externe accountant;
 • incassobureau IJICOF;
 • onze kredietverzekering en de verzekeringsmakelaar.

In het kader van deze verwerking worden gegevensoverdrachten buiten de Europese Unie uitgevoerd door een van de IT-onderaannemers, het bedrijf CloudFlare. Door de ondertekening van de modelcontractbepalingen verbindt deze laatste zich ertoe de nodige maatregelen te hebben getroffen om een voldoende en passend niveau van gegevensbescherming te garanderen.

3. Veiligheidsmaatregelen

Wij waken over de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. In overeenstemming met artikel 32 van de verordening streven wij ernaar passende technische, logische en organisatorische maatregelen te treffen om het beveiligingsniveau te waarborgen dat het best is afgestemd op de risico's die de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt. Wij zetten ook middelen in om, in de mate van het mogelijke, elk verlies, accidentele vernietiging, wijziging en ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

4. Voorwaarden voor de uitoefening van rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u het recht:

 • Om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren (recht van toegang en rectificatie);
 • Om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om legitieme redenen (recht van verzet);
 • Binnen de grenzen van de teksten, om te verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt of dat uw persoonsgegevens worden verwijderd (recht op beperking en recht op verwijdering);
 • Om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan te vragen (recht op overdraagbaarheid).

Als u vragen hebt over dit beleid of een verzoek met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per post op het volgende adres: Top – Tex Group, 10 avenue du Girou, Villeneuve-lès-Bouloc (31620)
 • Per e-mail naar het volgende adres: [email protected]

De firma EDOS (10 rue Flora Tristan, 67000, Straatsburg) werd aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming voor Top-Tex Group en Tex Groupement.

Tot slot informeren wij u dat u het recht hebt om bij een toezichthoudende instantie zoals de Privacycommissie een klacht in te dienen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verwerken.