Moment...

Moment...

Verder winkelen Naar kassa en afrekenen
Native Spirit

JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

In het kader van het maken van verbinding met onze website verzoeken wij u vriendelijk om kennis te nemen van de onderstaande kennisgevingen en deze na te leven.

 

1 - Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze service is uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik. De presentatie en de inhoud van de pagina's vormen samen een auteursrechtelijk beschermd werk waarvan Top-Tex Group de eigenaar is.

Elke reproductie of elke weergave is verboden, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk van aard is en ongeacht via welk medium deze geschiedt.

Het niet naleven van dat verbod vormt een overtreding die aanleiding kan geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder (artikelen L 335-2 en volgende van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom).

De in deze service vervatte informatie is niet bindend en is onder voorbehoud van wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze site wordt gebruikt door de firma : Top-Tex Group, rue de la Communauté urbaine du Centre 1, 7110 Houdeng-Goegnies. Waarvan het ondernemingsnummer BE0459561848 is.

2 - Persoonsgegevens

De tijdens het gebruik van deze website verzamelde informatie wordt verwerkt conform de Franse wet "Informatique et libertés" nr. 78-17 van 6 januari 1978.

Deze is bedoeld voor Top-Tex Group en haar partners.

De informatie wordt gebruikt om de service te verstrekken en te verbeteren en om beter inzicht te krijgen in de gebruikers.

Als de gebruiker niet langer wenst te worden benaderd, dient deze een verzoek daartoe te richten aan Top-Tex Group.

De gebruikers hebben als zodanig recht op toegang tot en correctie, wijziging of verwijdering van hun persoonsinformatie door een brief te sturen naar:

Top-Tex Group, 10 Avenue du Girou, BP32168 Villeneuve-lès-Bouloc, 31621 Eurocentre Cedex, Frankrijk

De gebruikers worden ervan op de hoogte gesteld dat er tijdelijk informatie in het geheugen of op hun vaste schijf kan worden opgeslagen bij het verkrijgen van toegang tot deze website.

De gebruikers van de website erkennen dat zij op de hoogte zijn gesteld van deze praktijk en machtigen Top-Tex Group om deze te gebruiken.

3 - Informatie over de uitgever

De uitgever van deze website is Top-Tex Group, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Toulouse onder nummer BE0459 561 848, statutair gevestigd te TOP TEX GROUP – Garocentre Sud (Magnapark) – Rue de la communauté urbaine du centre, 1 – 7110 Houdeng-Goegnies.

De verantwoordelijke voor de publicatie en redactie is: Top-Tex Group.

Het realiseren en bijwerken van de website www.top-tex.nl, wordt verzorgd door het bedrijf AIMS Interactive.

AIMS Interactive

150 rue Nicolas Louis Vauquelin

Bâtiment A, 2ème étage

31100 Toulouse

www.aims-interactive.com

Het hosten van de website https://www.top-tex.nl/ wordt verzorgd door het bedrijf COAXIS.

COAXIS

La Vitarelle

47400 Fauguerolles

www.coaxis.com

4 - Contact

In geval van vragen of opmerkingen over de website neemt u contact met ons op via e-mail.

5 - Auteursrecht

© 2010-2011 Top-Tex Group - Alle rechten voorbehouden.

6 - Hyperlinks

De aanwezigheid van een hyperlink op de website https://www.top-tex.nl/ naar een andere website houdt geen aanbeveling of goedkeuring in van die website of de inhoud ervan.

Top-Tex Group kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie, meningen en aanbevelingen die worden verstrekt, geuit en gedaan door die derden.

Top-Tex Group staat het maken van links naar de homepage van haar website toe.

Voor zogenaamde diepe links, die direct leiden naar een andere pagina van de website, moet een verzoek om goedkeuring worden gericht aan het hoofdkantoor.

7 - Wijziging van de juridische kennisgeving

Top-Tex Group behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving op elk gewenst moment te wijzigen. De gebruiker verbindt zich er derhalve toe om deze regelmatig te raadplegen.

8 - Toepasselijk recht in geval van betwisting

Het toepasselijke recht op de website van Top-Tex Group is het Franse recht.

9 - Bevoegde rechtbank

Voor elk geschil geldt de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep van Montauban, Frankrijk.