Moment...

Moment...

Verder winkelen Naar kassa en afrekenen
Native Spirit

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE TOPTEX

Ingangsdatum: 29/08/2023

INLEIDING

Het bedrijf Top-Tex Group ('TopTex' of 'wij/we') geeft een website uit op de URL www.top-tex.nl (de 'Website').

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de 'AGV') bepalen de regels voor het gebruik van de Website en de modaliteiten voor toegang tot deze Website en de aangeboden diensten. TopTex behoudt zich het recht voor om deze op elk moment te wijzigen. We raden u dan ook aan ze regelmatig te raadplegen.

De toegang tot de Website impliceert de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, van deze AGV door de Gebruiker.

Voor bijkomende vragen over het gebruik van de Website vragen we de Gebruiker de FAQ op de Website te raadplegen of contact op te nemen met TopTex via het contactformulier.

Deze AGV bepalen de rechten en plichten van de Partijen in het kader van de beschikkingstelling en het gebruik van de Website.

1. AANVAARDING EN AFDWINGBAARHEID

De Gebruiker verklaart van TopTex alle nodige informatie over het gebruik van de Website te hebben ontvangen en aanvaardt zonder voorbehoud deze AGV.

De AGV zijn van kracht en afdwingbaar zodra ze zijn aanvaard door de Gebruiker, die eraan gebonden blijft zolang hij gebruikmaakt van de diensten die op de Website worden aangeboden.

2. TOEGANG TOT DE WEBSITE EN ZIJN DIENSTEN

2.1. Voorwaarden voor toegang tot de Website

Het gebruik van de Website door de Gebruiker veronderstelt:

- Een breedband-internetverbinding (mobiel netwerk of wifi);
- De aanmaak van een klantenaccount volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6, om gebruik te kunnen maken van de specifieke diensten die in de klantenzone worden aangeboden;

We raden u aan de laatste versie van uw gebruikelijke browser (Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari) te gebruiken, voor een groot comfort en optimale veiligheid.

2.2. Diensten aangeboden op de Website

De toegang tot de Website is open voor elke Gebruiker die wil gebruikmaken van de volgende diensten, die kunnen veranderen:


• Toegang tot de productcatalogus van TopTex;
• Bekijken en downloaden van productfiches;
• Toegang tot de voorraadstatus;
• Toegang tot het contactformulier;
• Aanvraag tot de aanmaak van een klantenaccount (onder voorwaarden en uitsluitend voorbehouden aan professionals).


Naast de hierboven aangeboden diensten erkent en aanvaardt de Gebruiker dat bepaalde functies van de Website, toegankelijk via de 'Klantenzone', zijn voorbehouden aan Gebruikers met een klantenaccount dat vooraf is aangemaakt en gevalideerd door TopTex (hierna het 'Klantenaccount'). De voorwaarden voor het gebruik van deze diensten via de Klantenzone worden bepaald door de AGV die u er vindt.

De Website is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, onder voorbehoud van overmacht, eventuele storingen en/of elke onderhoudsoperatie die noodzakelijk is voor de goede werking van de Website.

3. VOORWAARDEN VOOR DE AANMAAK VAN EEN KLANTENACCOUNT

3.1. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het aanmaken van een Klantenaccount

Enkel professionals in de textielsector, communicatiebureaus en merkontwikkelaars mogen een Klantenaccount aanmaken. Dit is gratis.
Indien de Gebruiker niet in aanmerking zou komen voor de aanmaak van een Klantenaccount kan hij vragen om in contact te worden gebracht met een klant van TopTex, die hem dan kan helpen met zijn textielproject.

3.2. Aanmaak van een Klantenaccount

Tijdens de aanvraag voor de aanmaak van een Klantenaccount via het speciale formulier op de Website moet de Gebruiker zijn btw-nummer en iban ingeven.

Gebruikers die een Klantenaccount aanmaken, kunnen in hun Klantenzone gebruikmaken van bepaalde functies, zoals online bestellingen plaatsen.

Zodra deze informatie is bevestigd, moet u de AGV van de Klantenzone aanvaarden via een selectievakje. Pas daarna kunt u uw account gebruiken en inloggen op uw Klantenzone.

3.3. Inloggen op de Klantenzone

U kunt inloggen op uw Klantenzone nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevuld.

Als u een onjuiste gebruikersnaam of een onjuist wachtwoord invoerde, geeft het inlogvenster een foutmelding. U kunt dan:

- uw gebruikersnaam/wachtwoord opnieuw invoeren; of
- een nieuw wachtwoord aanmaken via een e-mail die wij u zullen sturen.

4. ONBESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

4.1. Onbeschikbaarheid beheerd door TopTex

TopTex behoudt zich het recht voor om de werking van de Website geheel of gedeeltelijk en te allen tijde te onderbreken, met of zonder kennisgeving, in het bijzonder om het correctieve en evolutionaire onderhoud ervan te verzekeren, of om de inhoud of presentatie te wijzigen.

In de mate van het mogelijke zullen wij u vóór het corrigerende of evolutieve onderhoud op de hoogte brengen.

4.2. Onbeschikbaarheid buiten de wil van TopTex

U aanvaardt dat de toegang tot de Website kan worden onderbroken om redenen die buiten onze controle en wil liggen en dat wij daarom de continue toegang ertoe niet kunnen garanderen.

5. OVERMACHT

Elke gebeurtenis die TopTex of de Gebruiker verhindert zijn verplichtingen volledig of gedeeltelijk na te komen en die buiten hun macht ligt, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van aanvaarding van de AGV en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, wordt beschouwd als een geval van overmacht waardoor de getroffen partij haar verplichtingen niet kan nakomen. Dit geval van overmacht zal leiden tot de opschorting van de genoemde verplichtingen, tot de beëindiging ervan. TopTex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming of vertraging in de uitvoering als deze tekortkoming of vertraging het gevolg is van overmacht.

Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen: deze die in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en gerechtshoven gebruikelijk zijn, en in het algemeen elke oorzaak die leidt tot een gehele of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit van Top-Tex of die van een van haar leveranciers of onderaannemers.

Het optreden van een geval van overmacht moet zo snel mogelijk door de partij die zich erop beroept aan de andere partij worden meegedeeld, die dan geen vertragingsboetes, schadevergoeding of intrest kan eisen.

Indien de gevallen van overmacht langer dan twee (2) maanden duren, zullen de AGV automatisch worden beëindigd, tenzij de Partijen anders overeenkomen.

6. INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN

Over het algemeen wordt alle informatie over de producten op onze Website louter ter informatie vermeld en kan ze snel veranderen (verkoopprijs, voorraad enz.). In ieder geval kan TopTex niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die rechtstreeks door merken van derden op de Website wordt verstrekt of voor wijzigingen in de informatie over de eigen producten.

7. AANSPRAKELIJKHEID

TopTex is enkel verantwoordelijk voor de aanbieding van de diensten, in overeenstemming met de bepalingen van de AGV. TopTex heeft in dit opzicht een inspanningsverplichting voor alle directe, materiële en voorzienbare schade, van welke aard dan ook.

Door onze diensten te gebruiken, erkent u echter dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die door u en/of een derde partij en/of overmacht werd veroorzaakt, of voor indirecte schade in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

U erkent ook dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor:

- Uw nalatigheid tijdens het gebruik van de Website en de diensten die er worden aangeboden;
- De gevolgen van een storing en/of defect in uw apparatuur;
- De juistheid van de gegevens die u mogelijk aanlevert tijdens het gebruik van onze diensten;
- De gevolgen van de niet-naleving van de AGV;
- De gevolgen van onderbreking of storing van het internet of de diensten voor toegang hiertoe, inclusief gevallen van overmacht, virussen of andere systeemproblemen.

8. HYPERLINKS

Het bestaan van hyperlinks op onze Website naar een website van derden houdt geen aanbeveling of goedkeuring in van die website of zijn inhoud.

Omgekeerd geldt dat als TopTex de vrije creatie van links naar de startpagina van de Website toestaat, het bedrijf in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor de redactionele inhoud van deze websites van derden.

TopTex kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie, meningen en aanbevelingen die door deze derden worden geformuleerd.

Voor de aanmaak van zogenaamde 'deep links' door derden naar een pagina van de Website is een voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Deze moet aan TopTex worden gericht op het volgende adres: 10, Avenue du Girou 31620 Villeneuve-lès-Bouloc

9. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De algemene structuur van de Website, alsook de teksten, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), geluiden en foto's, zijn de exclusieve eigendom van TopTex en/of de desbetreffende rechthebbenden met wie TopTex vooraf door middel van een schriftelijke toestemming is overeengekomen de betreffende inhoud te gebruiken.

Raadpleging en gebruik van de Website verleent Gebruikers geen enkel recht, overdracht of toekenning van rechten met betrekking tot de redactionele inhoud op die Website.

Deze elementen zijn immers onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom: elk ongeoorloofd gebruik (door de wet of de AGV) kan dus leiden tot gerechtelijke vervolging.

Dus behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TopTex of de houder van de rechten met betrekking tot het element in kwestie, is het verboden om een element van de Website, alsmede de inhoud daarvan of een deel daarvan, te kopiëren, te reproduceren, weer te geven, aan te passen, te wijzigen of te verspreiden, hetzij geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en via welk medium dan ook.

In het algemeen kan elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud of informatie op de Website het voorwerp uitmaken van gerechtelijke stappen door de houders van de rechten in kwestie, die zich het recht voorbehouden een schadevergoeding te eisen.

10. SCHEIDBAARHEID VAN DE AGV

Indien één of meerdere bepalingen van de AGV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een verordening of ingevolge een eindbeslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte behouden en geldig en van toepassing blijven. Dezelfde principes zijn van toepassing in het geval van onvolledige bepalingen.

11. VERKLARING VAN AFSTAND

Het feit dat TopTex op een bepaald moment geen gebruikmaakt van een van de huidige bepalingen van de AGV kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om op een later tijdstip wel gebruik te maken van een van de huidige voorwaarden.

12. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de terbeschikkingstelling van de Website en de diensten die erop worden aangeboden, is TopTex, in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder, verplicht sommige van uw persoonsgegevens te verwerken volgens de voorwaarden die in zijn privacybeleid worden beschreven.

TopTex verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Afhankelijk van de betreffende verwerking en indien van toepassing, heeft u het recht op toegang tot, wijziging, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dat recht te allen tijde uitoefenen door uw verzoek in te dienen bij onze DPO op het volgende adres: [email protected]


Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, verwijzen we naar ons Privacybeleid voor Gebruikers van de Website.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van de AGV en de beslechting van eventuele geschillen hierover worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht.

De Partijen zullen zich inspannen om geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze AGV in der minne te schikken.

Indien zij niet tot overeenstemming komen en het geschil blijft bestaan, komen ze hierbij overeen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Montauban.